തലശ്ശേരി കൊടുവള്ളിയിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു

*തലശ്ശേരി കൊടുവള്ളിയിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു*
തലശ്ശേരി കൊടുവള്ളിയിൽ
യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു
നിട്ടൂർ സ്വദേശി ഖാലിദ് ആണ് മരിച്ചത്
എന്നിവരെ തലശ്ശേരിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
കുത്തേറ്റ നിട്ടൂർ സ്വദേശാഭ മീർ, ഷാനിബ്