പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ; 2024 ഫെബ്രുവരി 9ന് കണ്ണൂർ പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്താനിരുന്ന ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മാറ്റിവെച്ചു

പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ; 2024 ഫെബ്രുവരി 9ന് കണ്ണൂർ പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്താനിരുന്ന ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് മാറ്റിവെച്ചു


കേരള പൊലീസിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് നടത്താനിരുന്ന ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന്റെ തീയതി മാറ്റി. 2024 ഫെബ്രുവരി 9 ന് കണ്ണൂർ പൊലീസ് പരേഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷയാണ് ഫെബ്രുവരി 13 ലേക്ക് മാറ്റിയത്. മറ്റു പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലെ കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റമില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.