ഇരിട്ടി ടൗണിലെ ഫ്രൂട്‌സ് കച്ചവടക്കാരന്‍ മുഹമ്മദലി (ചന്ദ്രിക മാലി/53) അന്തരിച്ചു

ഇരിട്ടി ടൗണിലെ ഫ്രൂട്‌സ് കച്ചവടക്കാരന്‍ മുഹമ്മദലി (ചന്ദ്രിക മാലി/53) അന്തരിച്ചു

ഇരിട്ടി : ഇരിട്ടി ടൗണിലെ ഫ്രൂട്‌സ് കച്ചവടക്കാരന്‍ മുഹമ്മദലി (ചന്ദ്രിക മാലി/53) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ :റുഖിയ.
മക്കൾ :ആയിഷ, അഷ്‌റഫ്‌.. ഖബറടക്കം പിന്നീട്