സ്വർണം നോൺസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലും ശരീരത്തിലും ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമം; കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുന്നാട് സ്വദേശി പിടിയിൽ

സ്വർണം നോൺസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലും ശരീരത്തിലും ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താൻ ശ്രമം; കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പുന്നാട് സ്വദേശി  പിടിയിൽ


മട്ടന്നൂർ: കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്ന് സ്വർണം പിടികൂടി. 20 ലക്ഷം രൂപ മൂല്യമുള്ള 402 ഗ്രാം സ്വർണ്ണമാണ് പിടികൂടിയത്. കണ്ണൂർ പുന്നാട് സ്വദേശി മുഫ്സിൽ മുഹമ്മദ് പിടിയിലായി. നോൺസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലും ശരീരത്തിലും ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയ സ്വർണമാണ് പിടികൂടിയത്.