മക്രേരി അമ്പലച്ചിറയിൽ യുവാവ് മുങ്ങി

മക്രേരി അമ്പലച്ചിറയിൽ യുവാവ് മുങ്ങിചക്കരക്കൽ: മക്രേരി അമ്പലച്ചിറയിൽ യുവാവ് മുങ്ങി മരിച്ചു .വെള്ളച്ചാൽ  
 സ്വദേശി ജ്യോതിഷ് ആണ് മരിച്ചത്