തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യുഐഡി സ്ഥിരീകരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം

തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് യുഐഡി സ്ഥിരീകരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശം


ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി  ആധാർ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ്  യു െഎ ഡി പരിശോധിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കണമെന്ന സ്ഥാപനങ്ങളോട് ആധാർ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദേശം. പ്രിന്റ് രൂപത്തിലുള്ളതോ ഇലക്ട്രോണ്ക് രൂപത്തിലുള്ളതോ ആയ ആധാർ കാർഡുകൾക്കും ഈ നിർദേശം ബാധകമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൽ യുണീക് െഎഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതേറിറ്റി ഒാഫ് ഇന്ത്യക്കു ആധാർ എടുത്തവരുടെ അനുമതി ഉണ്ടെന്നും നിർദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമർപ്പിച്ച ആധാറിന്റെ വസ്തുത ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ഉചിതമായ നടപാടിയാണെന്നും നിർദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആധാർ ലെറ്റർ, ഇ-ആധാർ, ആധാർ പിവിസി കാർഡ്, എം ആധാർ എന്നിവയ്ക്കും നിർദേശം ബാധകമാണ്.

ആധാർ ഉപയോ​ഗിച്ച് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ചൂഷണം തടയാൻ ഈ സ്ഥീരികരണം സഹായിക്കും. ആധാർ കൃത്വിമത്വം നടത്തുന്നതും കണ്ടെത്താൻ ഇത്തരം ഒ‍ാഫ് ലൈൻ വേരിഫിക്കേഷനുകൾ സഹായിക്കും. ആധാർ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 35 അനുസരിച്ച് ആധാർ രേഖകളിൽ കൃത്വമത്വം കാണിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോടും ആധാർ വേരിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ച നിർദേശം കേന്ദ്രം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ രേഖകളുടെ വസ്തുത ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് ആധാർ അതോറിറ്റി മുഖേന കേന്ദ്രം നൽ്കിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. ഇതു സംബന്ധിച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള സർക്കുലറുകളും ഡാറ്റ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട പ്രോട്ടോക്കോളും ഈ സർക്കുലർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്