കടുവ മുണ്ടയാംപറമ്പ് കഞ്ഞിക്കണ്ടം ജനവാസ മേഖലയിലെ കൃഷിയിടത്തിലെ കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടാര്‍ റോഡില്‍ നിന്നും 30 മീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെയാണ് കടുവ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്


കടുവ മുണ്ടയാംപറമ്പ് കഞ്ഞിക്കണ്ടം ജനവാസ മേഖലയിലെ കൃഷിയിടത്തിലെ കുറ്റിക്കാട്ടില്‍ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ടാര്‍ റോഡില്‍ നിന്നും 30 മീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെയാണ് കടുവ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്