ഇരിക്കൂർ പാലം അടച്ചിടും


ഇരിക്കൂർ പാലം അടച്ചിടും


ഇരിക്കൂർ: പാലത്തിൽ ഉപരിതല ടാറിങ് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിനാൽ ഡിസംബർ 26,27 തീയതികളിൽ പാലത്തിലൂടെയുള്ള വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചതായി കണ്ണൂർ പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗം അറിയിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ കൊളപ്പ പാണലാട് നായിക്കാലി പാലം- മണ്ണൂർ പാലം വഴി പോകണം.