പത്തനംതിട്ടയില്‍ നാല് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി

പത്തനംതിട്ടയില്‍ നാല് പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായിപത്തനംതിട്ടയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും നാലു പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായി. പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ പരിധിയിലെ രണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും 2 വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഓതറയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്നും 2 കുട്ടികളെയുമാണ് കാണാതായത്. സ്കൂളിൽ പോയ ശേഷമാണ് കുട്ടികളെ കാണാതായത്.


സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ എത്താത്തതിന് തുടർന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഇതിൽ ഓതറയിൽ നിന്ന് കാണാതായ 2 പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി. ആലപ്പുഴയിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റഷൻ പരിധിയിൽ നിന്നുമാണ് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയത്