ഇന്ധന സെസ്: നിയമസഭയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം, സഭാകവാടത്തില്‍ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്താന്‍ എംഎല്‍എമാര്‍

ഇന്ധന സെസ്: നിയമസഭയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം, സഭാകവാടത്തില്‍ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്താന്‍ എംഎല്‍എമാര്‍


തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ധനനികുതി വര്‍ധനയില്‍ നിയമസഭയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം. പ്ലക്കാര്‍ഡുകളുമായാണ് അംഗങ്ങള്‍ സഭയിലെത്തിയത്. പ്രതിപക്ഷ എംഎല്‍എമാര്‍ സഭാകവാടത്തില്‍ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തും