ട്രെയിൻ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം: മാർച്ച് 26, 27 തീയതികളിൽ കെഎസ്ആർടിസി അധിക സർവീസ് നടത്തും

ട്രെയിൻ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം: മാർച്ച് 26, 27 തീയതികളിൽ കെഎസ്ആർടിസി അധിക സർവീസ് നടത്തും

സംസ്ഥാനത്ത് ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാർച്ച് 26, 27 തിയ്യതികളിൽ കെഎസ്ആർടിസി അധിക സർവീസുകൾ നടത്തും. മാർച്ച് 26ന് തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ജനശതാബ്‌ദി എക്‌സ്പ്രസ്, എറണാകുളം ഷോർണൂർ മെമു, എറണാകുളം ഗുരുവായൂർ എക്‌സ്പ്രസ്, മാർച്ച് 27ന് കണ്ണൂർ തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്‌ദി എക്‌സ്പ്രസ് എന്നീ ട്രെയിൻ സർവ്വീസുകളാണ് റദ്ദുചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്.

ട്രെയിൻ സർവീസിലെ യാത്രക്കാർക്ക് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ കെഎസ്ആർടിസി റെഗുലർ സർവീസുകൾക്ക് പുറമേ കൂടുതൽ അധിക സർവീസുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ ഓൺലൈനായി റിസർവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.