ഹോം ലോൺ പലിശ കുറച്ച് ഈ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്; നിരക്കുകളിലെ ഇളവ് പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം

ഹോം ലോൺ പലിശ കുറച്ച് ഈ പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക്; നിരക്കുകളിലെ ഇളവ് പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം


ദില്ലി: പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഭവനവായ്പ പലിശ നിരക്കിലും എംഎസ്എംഇ വായ്പാ പലിശ നിരക്കിലും ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബാങ്ക് ഭവനവായ്പ പലിശ നിരക്കുകൾ 40 ബേസിസ് പോയിന്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഉപഭോക്താക്കളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ അനുസരിച്ച് പലിശ നിരക്കുകളിൽ വ്യത്യാസം വരാം. മികച്ച ക്രെഡിറ്റ് സ്‌കോർ ഉള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിരക്കുകളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്കും ഭവന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി വായ്പ എടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്കും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ ബാധകമാണ്.

ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഭവന വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമവും ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലായി ഭവന വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഭവനവായ്പകൾക്ക് പുറമേ, എംഎസ്എംഇ വായ്പാ പലിശ നിരക്കും ബാങ്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാങ്കിന്റെ ഈ കുറഞ്ഞ പലിശ ഓഫർ മാർച്ച് 5 മുതൽ ആരംഭിച്ചു, ഇത് 2023 മാർച്ച് 31 വരെ ലഭ്യമാകും.

ഭവന വായ്പാ നിരക്കുകൾ  ഭവനവായ്പ പലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, വീട് വാങ്ങുന്നവർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന രീതിയിൽ വായ്പ ലഭിക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അജയ് കെ ഖുറാന പറഞ്ഞു. എംഎസ്എംഇകൾക്കുള്ള വായ്പാ പലിശ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് സംരംഭകരെ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുംപലിശനിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പുറമെ, ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ഭവന വായ്പകളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ 2023 മാർച്ച് 31 വരെ ഹോം ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് ഉപഭോക്താക്കൾ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല. എംഎസ്എംഇ വായ്പകളുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജ് 50 ശതമാനമായി കുറച്ചു. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വീട് വാങ്ങാനോ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് വളർത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ, സഹായിക്കും 

കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളും ഒഴിവാക്കിയ പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജുകളും പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ, ഓഫർ കാലഹരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.