വിളക്കോട് -അയ്യപ്പന്‍കാവ് റോഡ് SDPI പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശുചീകരിച്ചു.

വിളക്കോട് -അയ്യപ്പന്‍കാവ് റോഡ് SDPI പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശുചീകരിച്ചു.
കാക്കയങ്ങാട് : കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മഴയില്‍ റോഡിലേക്ക് ഒഴുകിവന്ന മണ്ണും ചിരളും നീക്കം ചെയ്ത് റോഡ് SDPI വിളക്കോട് ബ്രാഞ്ചിലെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശുചീകരിച്ചു. വിളക്കോട്- അയ്യപ്പന്‍കാവ് റോഡിലെ വളവില്‍ ഇരു ചക്രവാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അപകടമാവും വിധം അടിഞ്ഞ് കൂടിയ ചിരളും മണ്ണുമൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് റോഡ് ശുചീകരിച്ച് അപകട നില ഒഴിവാക്കി. പല തവണ ഇരു ചക്ര വാഹനങ്ങള്‍ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് .