അടയ്ക്കാത്തോട് രാമച്ചിൽ അഞ്ചംഗ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തി


അടയ്ക്കാത്തോട് രാമച്ചിൽ അഞ്ചംഗ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തി
 കേളകം: കേളകം പഞ്ചായത്തിലെ അടയ്ക്കാത്തോട് രാമച്ചിയിൽ ആയുധധാരികളായ അഞ്ചംഗ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തി. രാമച്ചിയിലെ കുറിച്യ കോളനിയിലെ വേളേരി വിനീജയുടെ വീട്ടിലാണ് സംഘം എത്തിയത്. പതിനാലാം തീയതി രാത്രി 7 മണിയോടെ എത്തിയ സംഘം രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് മടങ്ങിയത്. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കഴിക്കുകയും, അരിയും തേങ്ങയും മറ്റ് ആഹാരസാധനങ്ങളും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുമുമ്പും പലതവണ രാമച്ചിയിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഘത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ആറളം വന്യജീവി ‘ സങ്കേതത്തിൽ മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം സ്ഥിതീകരിച്ച ശേഷമാണ് രാമച്ചിൽ എത്തുന്നത്