അടക്കത്തോട് രാമച്ചിയിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തി.

അടക്കത്തോട്  രാമച്ചിയിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തി.


കേളകം: രാമച്ചിയിലെ കണക്കുംചേരി സണ്ണിയുടെ വീട്ടിലാണ് അഞ്ചംഗ മാവോയിസ്റ്റുകൾ എത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയോടെയോ എത്തിയ മാവോയിസ്റ്റ്

സംഘം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 10.45 ഓടെയാണ് തിരിച്ചു പോയത്. ആയുധധാരികളായ പുരുഷന്മാരായിരുന്നു സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.