കണ്ണൂരിൽ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു

കണ്ണൂരിൽ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു


കണ്ണൂർ :കണ്ണൂരിൽ ~~ കുളിക്കുന്നതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു.]] പാച്ചാൻ വയൽ
ഷമീമ - ജലീൽ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ഫാസ് അബ്ദുൾ ജലീൽ ( 15 ) ആണ് മരിച്ചത് കക്കാട് ഭാരതീയ വിദ്വാഭവൻ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.
ഇന്ന് വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം

~