റേഷൻ കടകൾക്ക് മാസത്തിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനം അവധി

റേഷൻ കടകൾക്ക് മാസത്തിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനം അവധി


റേഷൻ കടകൾക്ക് മാസത്തിലെ ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിനം അവധിയായിരിക്കും. ഡിസംബർ മുതൽ പുതിയ
തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ അറിയിച്ചു. 

റേഷൻ വ്യാപാരി സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം. റേഷൻ വിഹിതം സംബന്ധിച്ച് ഇ പോസ് മെഷീനിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തേണ്ടതിനാലാണ് ഈ മാസം മുതൽ പുതിയ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാത്തത്. 

നിലവിൽ മാസത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തിദിനം വൈകീട്ടോടെയാണ് റേഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കാനാകുക എന്ന് റേഷൻ വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

നിലവിൽ ഞായറാഴ്ചയും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിലുമാണ് റേഷൻ കടകൾക്ക് അവധിയുള്ളത്.