കൗൺസിലർ വി പ്രശാന്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് മട്ടന്നൂർ ടൗണിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ ഹർത്താൽ

കൗൺസിലർ വി പ്രശാന്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് മട്ടന്നൂർ ടൗണിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാളെ ഹർത്താൽ

 

മട്ടന്നൂർ : മട്ടന്നൂർ നഗരസഭാ കൗൺസിലർ കെ വി പ്രശാന്തിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് നാളെ രാവിലെ മുതൽ പകൽ 12 മണി വരെ മട്ടന്നൂർ ടൗണിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹർത്താൽ ആചരിക്കും