ഇരിട്ടി എടക്കാനം പുഴയിൽ ഒരാളെ കാണാതായി

ഇരിട്ടി എടക്കാനം പുഴയിൽ ഒരാളെ കാണാതായി 
ഇരിട്ടി: എടക്കാനം നെല്ലാറക്കലിലാണ് സംഭവം. സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഫയർ ഫോഴ്സ് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നു