ഇരിട്ടി പിഡബ്ല്യുഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിനു .ലോറിയും സ്ക്കൂട്ടിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു.

ഇരിട്ടി പിഡബ്ല്യുഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിനു .ലോറിയും സ്ക്കൂട്ടിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു.


ഇരിട്ടി: ഇരിട്ടി പിഡബ്ല്യുഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിനു .ലോറിയും സ്ക്കൂട്ടിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു.
ഒരാൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. ഇരിട്ടി പിഡബ്ല്യുഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിനു മുന്നിൽ ഇരുചക്രവാഹനവും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം.