എടൂർ സമ്പൂർണ കുരുമുകളക് ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമിട്ടും ആറളം ഫാം പുനരധിവാസ മേഖലയുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ ആദി ട്രാവൽസ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തും ആറളം പഞ്ചായത്ത്ബജറ്റ്

എടൂർ സമ്പൂർണ കുരുമുകളക് ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമിട്ടും ആറളം ഫാം പുനരധിവാസ മേഖലയുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ ആദി ട്രാവൽസ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തും ആറളം പഞ്ചായത്ത്
ബജറ്റ് 

ഇരിട്ടി :എടൂർ സമ്പൂർണ കുരുമുകളക് ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമിട്ടും ആറളം ഫാം പുനരധിവാസ മേഖലയുടെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാൻ ആദി ട്രാവൽസ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തും 64 കോടി രൂപ വരവും 63.45 കോടി രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റിന് ആറളം പഞ്ചായത്ത് അംഗീകാരം നൽകി