വിഷു ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 12 കോടി സ്വന്തമാക്കിയത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയയാൾ


വിഷു ബമ്പർ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 12 കോടി സ്വന്തമാക്കിയത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയയാൾ


തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വിഷു ബമ്പർ BR 97 ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംങ്ഷനിലുള്ള ഗോർഖി ഭവനിൽ വച്ച് 2 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. പന്ത്രണ്ട് കോടിയാണ് വിഷു ബമ്പറിന്‍റെ ഒന്നാം സമ്മാനം. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ http://keralalotteries.com ൽ ഫലം ലഭ്യമാകും.

രണ്ടാം സമ്മാനം ഒരു കോടി വീതം ആറു പരമ്പരകള്‍ക്ക് വീതം നല്‍കും. 10 ലക്ഷം വീതം മൂന്നാം സമ്മാനവും ആറു പരമ്പരകള്‍ക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം വീതം നാലാം സമ്മാനവും നല്‍കുന്ന വിധത്തിലാണ് മറ്റ് സമ്മാനഘടനകള്‍. അഞ്ച് മുതല്‍ ഒന്‍പത് വരെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളായി യഥാക്രമം 5000, 2000, 1000, 500, 300 രൂപയും നല്‍കും. 

ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനം 5000 രൂപയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറി ഷോപ്പിൽ നിന്നും തുക കരസ്ഥമാക്കാം. 5000 രൂപയിലും കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സർക്കാർ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപിക്കണം. വിജയികൾ സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫലം നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുകയും 30 ദിവസത്തിനകം സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

ഒന്നാം സമ്മാനം [12 Crore]

V C 490987
സമാശ്വാസ സമ്മാനം [1,00,000]

VA 490987

VB 490987

VD 490987

VE 490987

VG 490987

രണ്ടാം സമ്മാനം [1 Crore]

VA 205272

VB 429992

VC 523085

VD 154182

VE 565485

VG 654490

മൂന്നാം സമ്മാനം [10 Lakhs]

VA 160472

VB 125395

VC 736469

VD 367949

VE 171235

VG 553837

നാലാം സമ്മാനം  [5 Lakh]

VA 444237

VB 504534

VC 200791

VD 137919

VE 255939

VG 300513

അഞ്ചാം സമ്മാനം [5,000]

0899  1546  1903  2210  2916  3156  3299  3851  4123  4154  4409  4524  4585  4689  5173  5216  5742  6157  6488  7476  7660  7836  7939  8005  8057  8234  8354  8373  8570  8662  9238  9374  9425  9503  9610  9801

ആറാം സമ്മാനം [2,000]

3839  2030  3181  3320  4299  5910  7867  1855  8622  0528  6735  4363 1683  4734  4315  9469  7139  3608  1138  4281  3177  8640  3405  8979  6253  5535  2452  3022  7740  6562  0146  9556  4414  2513  8271...

ഏഴാം സമ്മാനം [1,000]


എട്ടാം സമ്മാനം [500]


ഒൻപതാം സമ്മാനം [300]