കീഴൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഭഗവതി സ്ഥാനത്ത് വിശേഷാൽ പൂജകളും വഴിപാടുകളും 3 ന് വെള്ളിയാഴ്ച

കീഴൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം 
ഭഗവതി സ്ഥാനത്ത് വിശേഷാൽ പൂജകളും വഴിപാടുകളും 3 ന് വെള്ളിയാഴ്ച 


ഇരിട്ടി: കീഴൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവതി സ്ഥാനത്ത് എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്നുവരാറുള വിശേഷാൽ പൂജകളും വഴിപാടുകളും മെയ്  3 ന്  നടക്കും. ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി സുബ്രഹ്മണ്യൻ നമ്പൂതിരി ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. നാരങ്ങാമാല, തേങ്ങമുട്ട്, പട്ടും താലിയും ചാർത്തൽ, നാരങ്ങാ വിളക്ക്   അടക്കമുള്ള വിശേഷാൽ  പൂജകളും ഉച്ചക്ക് അന്നദാനവും നടക്കും.