ആലക്കോട് രയരോത്ത് സ്‌കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ചെറുപുഴ സ്വദേശി മരിച്ചു


ആലക്കോട് രയരോത്ത് സ്‌കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ചെറുപുഴ സ്വദേശി മരിച്ചു

ആലക്കോട് രയരോത്ത് സ്‌കൂട്ടർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിച്ച് ചെറുപുഴ സ്വദേശി മരിച്ചു
മാലോത്തെ വിൻസന്റ് (68) ആണ് മരിച്ചത്