വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട്

വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് 


 വയനാട് ഉൾപ്പെടെ 9 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വയനാട്, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.