ആലക്കോട് കാർത്തികപുരം ജിവിഎച്ച് എസ് സ്കൂളിന്റെ മതിൽ കനത്ത മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീണു

ആലക്കോട് കാർത്തികപുരം ജിവിഎച്ച് എസ് സ്കൂളിന്റെ  മതിൽ കനത്ത മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീണു 
ആലക്കോട്:  കാർത്തികപുരം ജിവിഎച്ച് എസ് സ്കൂളിന്റെ  മതിൽ കനത്ത മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീണു.കാർത്തികപുരം ആലുംമൂട് -പാറോത്തുംമല റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ട നിലയിലാണുള്ളത്.