കൂത്തുപറമ്പിൽ രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി

കൂത്തുപറമ്പിൽ  രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തി

 കൂത്തുപറമ്പ് കിണറ്റിൻ്റവിട ആമ്പിലാട് റോഡിലെ ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ നിന്നുമാണ് രണ്ട് സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തിയത് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ട് ഉഗ്രശേഷിയുള്ള സ്റ്റീൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെത്തിയത്