കേരളാ വൈദ്യുതി മസ്ദൂർ സംഘ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ

കേരളാ  വൈദ്യുതി മസ്ദൂർ സംഘ് കണ്ണൂർ  ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ 


ഇരിട്ടി: ഇരിട്ടിയിൽ നടന്ന കേരളാ  വൈദ്യുതി മസ്ദൂർ സംഘ് കണ്ണൂർ  ജില്ലാ സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്ത പുതിയ ജില്ലാ  ഭാരവാഹികൾ: അഡ്വ: കെ. പി. സുരേഷ് കുമാർ  ( പ്രസിഡന്റ്), പി. കെ. മഹേഷ് ( വർക്കിങ്ങ്  പ്രസിഡന്റ്), കെ. വി. രാജേന്ദ്രൻ, എം. കെ. രഞ്ജിത്ത് കുമാർ  ( വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ), ടി. കെ. അനിൽ കുമാർ ( സെക്രട്ടറി), പി. കെ. ബൈജു , പി. ബൈജേഷ് ( ജോയിന്റ്  സെക്രട്ടറിമാർ), ടി. പി. രാജേഷ് ബാബു ( ട്രഷറർ).