പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ നഗരസഭകളിൽ മട്ടന്നൂ നഗരസഭയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം


പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ നഗരസഭകളിൽ മട്ടന്നൂ നഗരസഭയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം


മട്ടന്നൂർ: പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ഇന്ത്യയിലെ നഗരസഭകളിൽ മട്ടന്നൂ നഗരസഭയ്ക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം

ഈ മാസം 17 മുതൽ 19 വരെ ഗുജറാത്തിലെ രാജ് കോട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ അർബ