ജില്ലയിലെ റോഡ് അപകട മേഖലകളില്‍ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തും

ജില്ലയിലെ റോഡ് അപകട മേഖലകളില്‍ സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തും