റെക്കോര്‍ഡിട്ട് വിവാഹം; നവവധുവിന് നല്‍കിയത് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മഹര്‍


റെക്കോര്‍ഡിട്ട് വിവാഹം; നവവധുവിന് നല്‍കിയത് ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന മഹര്‍

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില്‍ റെക്കോര്‍ഡിട്ട് ഒരു വിവാഹം. ഈ വിവാഹത്തിന്‍റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, നവദമ്പതികൾക്ക് ഏറ്റവും ചെലവേറിയ മഹര്‍ ഒരു സ്വദേശി പൗരൻ സമ്മാനിച്ചു എന്നതാണ്. 3.2 മില്യൺ ഡോളർ (1 മില്യൺ കുവൈറ്റ് ദിനാർ) ആണ് ഒരു കുവൈറ്റ് പൗരൻ വധുവിന് വിവാഹമൂല്യമായി സമ്മാനിച്ചത്.

കുവൈറ്റിന്‍റെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിവാഹ മൂല്യമാണിത്. വധുവിന്‍റെയും വരന്‍റെയും സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് കുവൈറ്റിന് വ്യത്യസ്തമായ വിവാഹ മൂല്യമുണ്ട്. വിവാഹത്തിന്‍റെ മൂല്യത്തിന് താഴ്ന്ന പരിധിയോ ഉയർന്ന പരിധിയോ ഇല്ല. വിവാഹത്തിന്‍റെ മൂല്യം വിവാഹ കരാറിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും രേഖപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കുവൈറ്റിൽ വിവാഹമൂല്യം സാധാരണയായി 1 ദിനാർ മുതൽ 250,000 ദിനാർ വരെയാണ് നൽകുന്നത്