പാലക്കയംതട്ട് ടൂറിസം സെൻ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി താൽക്കാലികമായി അടച്ചു.

പാലക്കയംതട്ട് ടൂറിസം സെൻ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി താൽക്കാലികമായി അടച്ചു.

കണ്ണൂർ : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാലക്കയം തട്ട് ടൂറിസം സെൻ്റർ അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 5 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടതായി ഡിടിപിസി സെക്രട്ടറി പത്ര കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രസ്‌തുത കാലയളവിൽ സെൻ്ററിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.