പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാരുടെ സമരം മാറ്റി

പെട്രോൾ പമ്പ് ജീവനക്കാരുടെ സമരം മാറ്റി

  

കണ്ണൂർ :ജില്ലയിലെ പെട്രോൾ പമ്പ് തൊഴിലാളികൾ സംയുക്ത സമര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനുവരി 24 മുതൽ നടത്താനിരുന്ന അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക് മാറ്റി. കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം എഡിഎം നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് സമരം മാറ്റിയത്.