മട്ടന്നൂർ നെല്ലൂന്നിയിൽ കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്

മട്ടന്നൂർ നെല്ലൂന്നിയിൽ കാറും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്
മട്ടന്നൂർ :നെല്ലൂന്നിയിൽ സ്വകാര്യ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചു

കാർ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു