തലശ്ശേരിയിൽ കണ്ണിൽ സ്പ്രേ അടിച്ച് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ഫോൺ കവർന്നു

തലശ്ശേരിയിൽ കണ്ണിൽ സ്പ്രേ അടിച്ച് അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ഫോൺ കവർന്നു.

തലശ്ശേരിയിൽ കണ്ണിൽ സ്പ്രേ അടി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയുടെ ഫോൺ കവർന്നു.പശ്ചിമബംഗാൾസ് സ്വദേശി സുൽത്താൻ ആണ് അക്രമത്തിന് ഇരയായത്.