സപ്ലൈകോ ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡുകൾ എല്ലാ ജില്ലയിലേക്കും

സപ്ലൈകോ ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡുകൾ എല്ലാ ജില്ലയിലേക്കും

സപ്ലൈകോ വിജിലൻസ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് സിഎംഡി ഡോ. സഞ്ജീബ് പട്‌ജോഷി പറഞ്ഞു. നേരത്തെ അഞ്ച് മേഖലകളിൽ മാത്രമായിരുന്നു ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരുന്നത്. ഇടുക്കി, വയനാട്, പത്തനംതിട്ട, കാസർകോട്‌ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഈ മാസം ഫ്ലയിങ് സ്‌ക്വാഡ് സേവനം ആരംഭിച്ചു.

ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും നിയമന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. സപ്ലൈകോയുടെ പ്രവർത്തനം അഴിമതിരഹിതമാക്കുന്നതിനാണ് വിജിലൻസ് സംവിധാനം വിപുലീകരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഡിപ്പോ തലത്തിൽ ബോധവത്കരണ പരിപാടികളും നടത്തിവരുന്നു. ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകാൻ സ്ഥിരസംവിധാനവും സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്.