ചന്ദന മരങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിന്ന ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കാട്ടിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു

ചന്ദന മരങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിന്ന ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർ കാട്ടിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു


ഇടുക്കി: ചന്ദന മരങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിന്ന വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാരൻ അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. മറയൂർ പാമ്പൻ പാറ പാക്കുപറമ്പിൽ പിബി ബാബുവാണ് മരിച്ചത്. 63 വയസായിരുന്നു. മറയൂരിനടുത്ത് വണ്ണാന്തുറ ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. വനത്തിൽ നിരീക്ഷണാവശ്യത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഏറുമാടത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. വനം വകുപ്പിൽ താത്കാലിക ജീവനക്കാരനായിരുന്നു