ചാറ്റുകൾക്ക് അതീവ സുരക്ഷ; 'ചാറ്റ് ലോക്കു'മായി വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ പ്രൈവസി ഫീച്ചർ

ചാറ്റുകൾക്ക് അതീവ സുരക്ഷ; 'ചാറ്റ് ലോക്കു'മായി വാട്ട്സ്ആപ്പിന്റെ പ്രൈവസി ഫീച്ചർ


ചാറ്റുകൾക്ക് ചാറ്റ് ലോക്ക് ഫീച്ചർ ഏർപ്പെടുത്തി വാട്സ്ആപ്പ്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് സ്വകാര്യ ചാറ്റുകൾ, കോൺടാക്ടുകൾ, ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നിവ ലോക്ക് ചെയ്യാനാകും. ഇതുവഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്വകാര്യ ചാറ്റുകൾ ആർക്കൊക്കെ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനാകുമെന്നതിൽ പൂർണമായും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനാകും.