കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ക്വാറി പ്രവർത്തനം ജൂലൈ 30 വരെ നിരോധിച്ചു.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ക്വാറി പ്രവർത്തനം ജൂലൈ 30 വരെ നിരോധിച്ചു

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ക്വാറി പ്രവർത്തനം ജൂലൈ 30 വരെ നിരോധിച്ചു.

ക്രഷർ അടക്കമുള്ള എല്ലാ മൈനിംഗ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും 30 വരെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം 2005, വകുപ്പ് 26, 30, 34 പ്രകാരം താത്കാലികമായി നിരോധിച്ചതായി ജില്ലാ കളക്ടരുടെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.