ഒരു ഹൃദയത്തിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും; പെൺകുട്ടികൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പിൽ ഹാർട്ട് ഇമോജി അയക്കുന്നത് കുറ്റകരമാക്കി സൗദിയും കുവൈറ്റും


ഒരു ഹൃദയത്തിന് വലിയ വില നൽകേണ്ടി വരും; പെൺകുട്ടികൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പിൽ ഹാർട്ട് ഇമോജി അയക്കുന്നത് കുറ്റകരമാക്കി സൗദിയും കുവൈറ്റും


സൗദി നിയമം അനുസരിച്ച്, കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, രണ്ട് വർഷം മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ ജയിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, 100,000 ലക്ഷം സൗദി റിയാൽ പിഴയായും നൽകേണ്ടി വരും.