സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുളള പഞ്ചിംഗിലെ ഇളവുകളും നിബന്ധനകളും പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു, ഉത്തരവിറക്കി പൊതുഭരണ വകുപ്പ്
സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുളള പഞ്ചിംഗിലെ ഇളവുകളും നിബന്ധനകളും പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു, ഉത്തരവിറക്കി പൊതുഭരണ വകുപ്പ്

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുള്ള പഞ്ചിംഗിലെ ഇളവുകളും നിബന്ധനകളും പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച് പൊതുഭരണവകുപ്പിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്. ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഓഫീസ് സമയത്തിന് പുറമേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെയും, ഷിഫ്റ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെയും പഞ്ചിംഗിനെ ശമ്പളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഓഫീസ് മേലധികാരികൾ രേഖപ്പെടുത്തി സ്പാർക്കിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ നിർബന്ധമായും പഞ്ചിംഗ് തുടരേണ്ടതാണ്.

പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിരലടയാളം ആധാറിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവരെ പഞ്ചിംഗിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഥവാ, ഓഫീസുകളിൽ പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാജർ ബുക്കിൽ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തണം. അതേസമയം, സാങ്കേതിക തകരാർ, വൈദ്യുതി മുടങ്ങൽ തുടങ്ങിയവ കാരണം പഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹാജർ ക്രമീകരിക്കാൻ ഡിഡിഒയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകണം. സ്പാർക് അക്കൗണ്ടിലെ ഗ്രേസ് സമയത്തെക്കാൾ അധികസമയം വിനിയോഗിച്ച് ജോലിക്ക് എത്താതിരുന്നാൽ, അത് അവധിയായി ക്രമീകരിച്ചാലും നഷ്ടമായ ഗ്രേസ് ടൈം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു മാസം 10 മണിക്കൂറിലധികം ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു ദിവസം അവധിയും, ദിവസവും ഏഴ് മണിക്കൂറിലേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധിക സമയവും കണക്കാക്കുന്നതാണ്.