വലുപ്പത്തിൽ ഇടുക്കി വീണ്ടും ഒന്നാമതായി; പാലക്കാട് പിന്നിലായിവലുപ്പത്തിൽ ഇടുക്കി വീണ്ടും ഒന്നാമതായി; പാലക്കാട് പിന്നിലായി


കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയായി വീണ്ടും ഇടുക്കി. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കുട്ടമ്പുഴ വില്ലേജിന്‍റെ ഭാഗമായ 12718.5095 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഇടുക്കിയിലെ ഇടമലക്കുടി വില്ലേജിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വലുപ്പം കൂടിയ ജില്ല എന്ന പദവി ഇടുക്കിക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ വലുപ്പത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ പാലക്കാട് രണ്ടാമതാകും.