കൊട്ടിയൂർ ബോയ്‌സ് ടൗണ്‍ ചുരം റോഡ്പൂര്‍ണമായിഗതാഗതം നിരോധിച്ച്

കൊട്ടിയൂർ 

ബോയ്‌സ് ടൗണ്‍ ചുരം റോഡ്

പൂര്‍ണമായിഗതാഗതം നിരോധിച്ച് 

പൂര്‍ണമായി ഗതാഗതം നിരോധിച്ച് ബോയ്‌സ് ടൗണ്‍ ചുരം റോഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തി ദ്രുതഗതിയില്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.ഒരു മാസക്കാലം റോഡ് പൂര്‍ണമായി അടച്ചിട്ടാണ് പ്രവര്‍ത്തി നടത്തുകയെന്ന് കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോര്‍ഡ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.