ആമസോൺ പേയ്‌ക്ക് ആർബിഐയുടെ പച്ചക്കൊടി; പേയ്‌മെൻ്റ് അഗ്രഗേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി


ആമസോൺ പേയ്‌ക്ക് ആർബിഐയുടെ പച്ചക്കൊടി; പേയ്‌മെൻ്റ് അഗ്രഗേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി


-കൊമേഴ്‌സ് വെബ്‌സൈറ്റായ ആമസോണിന്റെ ഫിൻടെക് വിഭാഗമായ ആമസോൺ പേയ്‌ക്ക് പേയ്‌മെൻറ് അഗ്രഗേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക്  അംഗീകാരം നൽകി. പേയ്‌മെന്റ് അഗ്രഗേറ്ററുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പേയ്‌മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും  ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം വ്യാപാരികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഇ-കൊമേഴ്‌സ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ്‌പെയ്ഡ് പേയ്‌മെൻറ് നടത്തി എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ആ പേയ്‌മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട പേയ്‌മെന്റ് അഗ്രഗേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അയാൾ അത് ബിസിനസുകാരന് കൈമാറുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഈ കമ്പനികൾ വ്യാപാരിക്കും ഉപഭോക്താവിനും ഇടയിൽ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒന്നിലധികം വ്യാപാരികളുടെ പേരിൽ പേയ്‌മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കാനും അവയെ ഏകീകരിക്കാനും ഫണ്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനും ഇത് അഗ്രഗേറ്ററെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു .

 നേരത്തെ, പേയ്‌മെൻറ് ആപ്പ് ലൈസൻസും ആമസോണിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.   ഈ വർഷം 10 കമ്പനികൾക്ക് പേയ്‌മെൻറ് അഗ്രഗേറ്റർ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  സൊമാറ്റോ, ജുസ്പേ, ഡിസെൻട്രോ, എം-സ്വൈപ്പ്, സോഹോ, സ്ട്രൈപ്പ് തുടങ്ങിയ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആമസോൺ പേയ്‌ക്ക് നിലവിൽ പ്രീപെയ്ഡ് പേയ്‌മെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്.ആമസോൺ  തങ്ങളുടെ  വാലറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത്  ഈ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ്.

റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതി തങ്ങളുടെ വിതരണ ചാനലുകളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള തങ്ങളുടെ വ്യാപാരികൾക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവും ആയ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് സൌകര്യം നൽകുമെന്നും ആമസോൺ  വ്യക്തമാക്കി.