ആറളം (കളരിക്കാട്) മഞ്ഞാമ്പുറം ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മഠപ്പുര തിരുവപ്പന മഹോത്സവം

ആറളം (കളരിക്കാട്) മഞ്ഞാമ്പുറം ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മഠപ്പുര തിരുവപ്പന മഹോത്സവം 


ആറളം :ആറളം (കളരിക്കാട്) മഞ്ഞാമ്പുറം ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മഠപ്പുര തിരുവപ്പന മഹോത്സവം 
2024ഫെബ്രുവരി  11 12 13
(1199 മകരം 28,29,30) ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും