വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച ആന; നിരീക്ഷിക്കാൻ വനംവകുപ്പ്

വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച ആന; നിരീക്ഷിക്കാൻ വനംവകുപ്പ്
കൽപ്പറ്റ: വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ച കാട്ടാന കൂടി എത്തി. കൊയിലേരി താന്നിക്കൽ മേഖലയിലാണ് കാട്ടാനയെ കണ്ടത്.

ക്ഷീര കർഷകരാണ് രാവിലെ ആനയെ കണ്ടത്. ആന എത്തിയത് കൂടൽ കടവ് വനമേഖലയിൽ നിന്നാണ്