മഴ ഇന്ന് 4 ജില്ലകളിൽ, 30ന് 7 ജില്ലകളിൽ; അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്‍റെ മഴ അറിയിപ്പെത്തി

മഴ ഇന്ന് 4 ജില്ലകളിൽ, 30ന് 7 ജില്ലകളിൽ; അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്‍റെ മഴ അറിയിപ്പെത്തി


തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് മുതൽ മാർച്ച് 30 വരെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്‍റെ മഴ അറിയിപ്പെത്തി. ഇന്ന് നാല് ജില്ലകളിലാണ് മഴ സാധ്യതയുള്ളത്. കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മഴ സാധ്യത പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

മാർച്ച് 27ന് അതായത് നാളെ ആലപ്പുഴയിലും എറണാകുളത്തും മാത്രമേ മഴ സാധ്യയുള്ളൂ. മാർച്ച് 28നും ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. എന്നാൽ മാർച്ച് 29ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിൽ മഴ പെയ്യാനിടയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്‍റെ പ്രവചനം.

മാർച്ച് 30ന് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്‍റെ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം മഴ സാധ്യതയുള്ളത്.