ആറളം പെരുംപഴശ്ശി ദേവസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാദിന കളിയാട്ട മഹോത്സവം;ഏപ്രിൽ 23,24 ചൊവ്വ ബുധൻ തിയ്യതികളിൽ

ആറളം പെരുംപഴശ്ശി ദേവസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാദിന കളിയാട്ട മഹോത്സവം;ഏപ്രിൽ 23,24 ചൊവ്വ ബുധൻ തിയ്യതികളിൽ
ആറളം പെരുംപഴശ്ശി ദേവസ്ഥാനം പ്രതിഷ്ഠാദിന കളിയാട്ട മഹോത്സവം;ഏപ്രിൽ 23,24 ചൊവ്വ ബുധൻ തിയ്യതികളിൽനടക്കും