കൂത്തുപറമ്പ് കിണവക്കലിൽ ഇരുചക്ര വാഹനമിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചുകൂത്തുപറമ്പ് കിണവക്കലിൽ ഇരുചക്ര വാഹനമിടിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചു
കൂത്തുപറമ്പ് നീലിമ ഫയർവർക്‌സ് ഉടമയും കരാറുകാരനുമായ കാപ്പുമ്മൽ ജിസ്‌ന നിവാസിൽ ഭാസ്ക്കരൻ (79) ആണ് മരിച്ചത് കിണവക്കൽ കല്ലു കഫെയ്ക്ക് സമീപം ബുള്ളറ്റ് ഇടിച്ചാണ് അപകടം