ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ കാട്ടാനക്കുട്ടി ചരിഞ്ഞു

ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ കാട്ടാനക്കുട്ടി ചരിഞ്ഞു
ഇരിട്ടി :ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ കാട്ടാനക്കുട്ടി ചരിഞ്ഞു. മീൻമുട്ടിയിലേക്കുള്ള ട്രക്കിംഗ് നിർത്തിവച്ചു